szkolenia bhp warszawa

Obsługa BHP / Stały nadzór i doradztwo BHP 

Usługa ta (Outsourcing bhp) polega na kompleksowym przekazaniu naszej firmie ciążących na Państwu obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

 

 

Stajemy się Państwa Służbą bhp, w ramach tego będziemy wykonywać czynności dotyczące:

 1. opracowywania (aktualizowanie) programów ogólnych i szczegółowych szkoleń: wstępnego (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy), okresowych dla: kadry kierowniczej, kadry inżynieryjno-technicznej, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników robotniczych,
 2. przeprowadzania szkolenia bhp wstępnego (Instruktażu ogólnego) w siedzibie głównej Zleceniodawcy oraz we wskazanych przez niego miejscach,
 3. przeprowadzamy szkolenia bhp okresowe dla pracowników stacjonarnie i poprzez platformę e-learningową ,
 4. opracowywania projektów przepisów wewnętrznych (procedury i instrukcje) regulujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy, udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. przeprowadzania raz w roku kompleksowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 6. przeprowadzania raz w roku kontroli przestrzegania przepisów ochrony ppoż. w zakresie przestrzegania przepisów ogólnych i wynikających z miejscowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 7. sporządzanie na koniec roku kalendarzowego, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 8. doradztwa w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy oraz wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy,
 10. prowadzenia rejestrów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 11. doradztwa w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 
 12. udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 
 13. udziału w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, 
 14. opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz opiniowanie instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp, 
 15. sporządzania sprawozdawczości statystycznej z zagadnień bhp dla GUS,
 16. przedkładania okresowych informacji o zmianach w przepisach, 
 17. przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

szkolenia bhpszkolenia bhp